1. آئین نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی
 2. آئین نامه شورای هدایت استعداد های درخشان
 3. آئین نامه نحوه پذیرش برگزیدگان المپیادهای علمی و جشنوراه های دانش آموزی
 4. آئین نامه تسهیلات آموزشی ، پژوهشی و رفاهی ویژه استعداد درخشان 
 5. آئین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
 6. جدول تخصیص امتیاز به واجدین شرایط بند ب -5 ماده 2 آیین نام تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان کارشنا سی به کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی
 7. اصلاحیه بند 8-2 ماده 2 آئین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان به مقاطع بالاتر ویژه آزمون کارشناسی ارشد (رشته هم نام و غیر هم نام)95/09/07
 8. دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیتهای تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر 
 9. دستورالعمل تشکیل کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشان دانشجویی در دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور
 10. سوالات رایج درباره آیین نامه ها و تسهیلات استعدادهای درخشان
 11. آیین نامه برنامه  پزشک پژوهشگر 
 12. آیین نامه معافیت خدمات پزشکان  رتبه های اول تا سوم آزمون ورودی مقطع ph.D  
 13. آیین نامه نحوه پذیرش برگزیدگان المپیادهای علمی و جشنواره های دانش آموزی در رشته های علوم پزشکی 
 14. دستور العمل اجرایی تسهیل ادامه تحصیل استعدادهای درخشان ، نخبگان و استعدادهای برتر در دوره های تخصصی ( دستور العمل 40 امتیازی ) 
 15. آیین نامه حمایت از اختراعات دانشگاه 
 16. لغو شرط داشتن دو سال سابقه کار بالینی با مدرک کارشناسی برای رشته های مجموعه پرستاری
 17. آیین نامه حمایت از نخبگان ایرانی